Všeobecné obchodné podmienky (ďalej "VOP")

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.podberak.sk je spoločnosť MELVAMI s.r.o., Ňárad 214, Ňárad 93006.
2. Predávajúcim je spoločnosť:
Obchodné meno: MELVAMI s.r.o.
Sidlo: Ňárad 214, Ňárad 93006.
Zapísaná v registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51213/T.
IČO: 54496977
DIČ: 2121695103
Bankový účet: SK8911000000002942125981
Telefonický kontakt: +421 917 534 597
E-mailová adresa: info@podberak.sk
E-mailová adresa pre objednávky: objednavky@podberak.sk
MELVAMI s.r.o. nie je platca DPH
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.podberak.sk je spoločnosť MELVAMI s.r.o., Ňárad 214, Ňárad 93006.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné .
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4. Môžu nastať aj prípady, kedy predávajúci nebude môcť objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy kupujúci objedná väčší počet kusov tovaru, než koľko je predávajúci schopný dodať. Informácia o dostupnosti tovaru je však vždy v rámci e-shopu zverejnená a pravidelne aktualizovaná. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý predávajúci nemôže objednávku potvrdiť, bude kupujúceho kontaktovať a zašle mu ponuku na uzavretie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy kupujúci ponuku predávajúceho potvrdí.
5. V prípade, že v rámci e-shopu alebo v návrhu kúpnej zmluvy bude uvedená zjavne chybná cena najmä v dôsledku technickej chyby, predávajúci nie je povinný kupujúcemu tovar za túto cenu dodať ani v prípade, kedy kupujúci obdržal potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho a zašle mu ponuku na uzatvorenie novej zmluvy v zmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy kupujúci ponuku potvrdí. V prípade, že kupujúci ponuku predávajúceho nepotvrdí ani v lehote 3 dní od jej odoslania, predávajúci je oprávnený od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, kedy cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je v cene navyše uvedená číslica.
6. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky v zmysle ods. 3. tohto článku.
7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu ceny celkom uvedenej v objednávke.

Článok IV.

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi/osobe realizujúcej rozvoz pri preberaní tovaru)
2. platba prevodom na bankový účet predávajúceho - vopred, tovar bude expedovaný po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, obvykle je ihneď a doručený do 24 hodín (platí pre pracovné dni) ak kupujúci zvolil ako spôsob dopravy kuriérsku spoločnosť
a spôsob platby "platbu na dobierku" a objednávka bola vytvorená do 11.00 hodiny daného dňa. Pri tovare skladom, objednávke vytvorenej do 11.00 hodiny daného dňa (platí pre pracovné dni), výbere večerného
rozvozu v Bratislave ako spôsobu dopravy a platbe na dobierku je tovar obvykle doručený ešte v deň vytvorenia objednávky.
Pri výbere spôsobu platby "prevod na bankový účet" je tovar odosielaný ihneď po pripísaní prostriedkov na náš bankový účet.
3. Ak je tovar u dodávateľa, je doručený obvykle do 5 (slovom "piatich") pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle článku III. bodu 3. týchto VOP. V prípade ak by bola doba doručenie dlhšia ako 5 (slovom "päť") pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle článku III. bodu 3. týchto VOP, predávajúci bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a kupujúci bude mať možnosť sa rozhodnúť či oznámenú dobu doručenia akceptuje, alebo si praje objednávku stornovať.
4. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
5. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
6. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
7. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
a) Kuriérskej spoločnosti
b) Vlastného rozvozu v rámci mesta Bratislava (hranicou mesta sa rozumie tabuľa označujúca začiatok a koniec okresu Bratislava) realizovaného vo večerných hodinách v rozmedzí 18.00 - 22.00 hodiny počas pracovných dní pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok.
8. V prípade ak zákazník zvolí ako spôsob dopravy "Večerný rozvoz v Bratislave", ale ako adresu pre doručenie uvedie mesto nespadajúce do okresu Bratislava, tovar mu bude automaticky zaslaný a doručený kuriérskou spoločnosťou.

Článok VI.

Cena dopravy, balné a možnosti platieb

1. Cena dopravy je 4.95€ vrátane balného pre všetky druhy dopravy uvedené v článku V. bod 7. týchto VOP
2. Pre každú objednávku, ktorej cena tovaru celkom presiahne sumu 30€, je cena dopravy pre všetky druhy dopravy uvedené v článku V. bod 7. týchto VOP 0€, čiže zdarma
3. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi/osobe realizujúcej rozvoz pri preberaní tovaru), tento spôsob platby je spoplatnený sumou 2€
b) platba prevodom na bankový účet predávajúceho - vopred, tovar bude expedovaný po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, tento spôsob platby je zdarma.
4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto tovary a služby.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Na tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť reklamáciu až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy a dĺžka trvania kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo kedykoľvek, pokiaľ ešte nedošlo k fyzickému prebratiu tovaru alebo služby zo strany kupujúceho, alebo do 14 dní po prevzatí. Kupujúci môže na vykonanie storna kúpnej zmluvy využiť emailovú adresu objednavky@podberak.sk, telefonický kontakt 0917 534 597 alebo tak učiniť na akomkoľvek trvanlivom nosiči.
2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné doručiť aj e-mailom na e-emailovú adresu objednavky@podberak.sk alebo na akomkoľvek trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou - napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ - hviezdičkou.
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar,
b) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
3. Predávajúci je povinný:
a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ e-shopu od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne aj názov spoločnosti vrátane IČO, DIČ a IČ DPH ak je kupujúcim firma alebo spoločnosť
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
5. Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, súhlasil s uložením získaných osobných údajov pre zabezpečenie pohodlného nákupu v budúcnosti, keďže prihlásený používateľ nemusí opakovane vypĺňať údaje v objednávkovom formulári.
7. Svoju registráciu v eshope môže kupujúci kedykoľvek zrušiť odstránením používateľského účtu do ktorého je prihlásený. Po odstránení používateľského účtu sú všetky údaje, ktoré boli zadané pri registrácii automaticky a ihneď zmazané v našom systéme. Odstránenie používateľského účtu je trvalé a pre jeho opätovné využívanie je potrebná nová registrácia.
8. Informácie o zásadach práce s osobnými údajomi nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XII.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Všetky ďalšie informácie ohľadne ARS sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR na odkaze: http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. apríla 2022.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo od vlastného rozvozu predávajúceho.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku ani osobne priniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť doklad o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár a pokiaľ bol vydaný tak aj záručný list.
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
12. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
13. Kontakt:
MELVAMI s.r.o.
Sidlo: Ňárad 214, Ňárad 93006.
Zapísaná v registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51213/T.
IČO: 54496977
DIČ: 2121695103
Bankový účet: SK8911000000002942125981
Telefonický kontakt: +421 917 534 597
E-mailová adresa: info@podberak.sk
E-mailová adresa pre objednávky: objednavky@podberak.sk
MELVAMI s.r.o. nie je platca DPH
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.


V Ňárade, 14.12. 2022

MELVAMI s.r.o.

Na stiahnutie:
Formulár pre Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Reklamačný formulár