Zásady práce s Vašimi údajmi

Sme spoločnosť:

Obchodné meno: MELVAMI s.r.o.
Sidlo: Ňárad 214, Ňárad 93006.
Zapísaná v registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51213/T.
IČO: 54496977
DIČ: 2121695103
Bankový účet: SK8911000000002942125981
Telefonický kontakt: +421 917 534 597
E-mailová adresa: info@podberak.sk
E-mailová adresa pre objednávky: objednavky@podberak.sk
MELVAMI s.r.o. nie je platca DPH
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.podberak.sk

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko.

Z akého dôvodu?
Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 30 dní od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko, adresa .

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy - dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Účtovníctvo
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Kúpne zmluvy
Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:
• prevádzkovateľ e-shopu www.podberak.sk (spoločnosť MELVAMI s.r.o., so sídlom Ňárad 214, Ňárad 93006, Slovenská republika,
IČO: 54496977, DIČ: 2121695103 zapísaná v registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 51213/T
• spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov
• účtovná spoločnosť
• osoba zabezpečujúca tvorbu a údržbu softwéru súvisiaceho s prevádzkou e-shopu
• spoločnosť zabezpečujúca webhosting pre e-shop

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.
Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@podberak.sk alebo zavolajte na tel. č. 0917 534 597.

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia.
Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.
Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
• Nevyhnutné cookies (technické): sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok (užívateľský účet) a ďalšie základné funkčnosti stránok ako napríklad pridávanie tovaru do košíka a jeho zapamätanie. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
• Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania.
• Nepoužívame žiadne cookies na sledovanie Vašej aktivity na našich stránkach ani na personalizovanie zobrazeného obsahu a reklamy.

Používané súbory cookies:

1.) PHPSESSID
Technický názov: PHPSESSID
Vydavateľ: www.podberak.sk
Účel a popis cookies: zabezpečenie prihlásenia a používania používateľského účtu vrátane automatického vyplnenia údajov v objednávkovom formulári, zabezpečenie funkcie vytvorenia a odoslania objednávky.
Doba trvania: dočasné - počas prítomnosti na e-shope do uzatvorenia internetového prehliadača.

2.) Local storage
Technický názov: Local storage
Vydavateľ: www.podberak.sk
Účel a popis cookies: a) zabezpečenie správneho fungovania e-shopu, špecificky funkcie nákupu a pridania tovaru do nákupného košíka a jeho zapamätania
b) Informovanie o používani Cookies na našom e-shope vždy pri prvej návšteve webovej stránky a zapamätanie si, že sme Vás už o Cookies informovali, aby sme Vás neobťažovali opakovane touto informáciou.
Doba trvania: trvalé - informácia sa ukladá, kým sa manuálne nezmaže.

3.) Session storage
Technický názov: Session storage
Vydavateľ: www.podberak.sk
Účel a popis cookies:
Filtrovanie produktov a zapamätanie filtra pri navigácii medzi produktami.
Doba trvania: dočasné - počas prítomnosti na e-shope do uzatvorenia internetového prehliadača.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom tlačidla "Rozumiem" obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých - nakoľko sú ale všetky nevyhnutné pre správne fungovanie Eshopu, túto možnosť neodporúčame a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správanie/fungovanie Eshopu po zakázaní týchto nevyhnutných cookies.

Informácie o cookies používaných na našich webových stránkach nájdete aj v sekcii Cookies na úvodnej stránke nášho e-shopu.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:
• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
• Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
• Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
• Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
1.) už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
2.) odvoláte svoj súhlas;
3.) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
4.) spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
5.) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
6.) ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:
1.) nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
2.) spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
3.) vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
4.) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
1.) na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
2.) z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
3.) vytvárania profilu zákazníka,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

VI. Spôsob akým môžete tieto práva vykonávať:
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
1.) emailom na info@podberak.sk
2.) zaslaním oznámenia do sídla spoločnosti
3.) prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle www.podberak.sk
Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Tieto zásady sú účinné od 01.04.2022

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.